Content1 | col3

SIKKERHET , HELSE OG ARBEIDSMILJØ - YTRE MILJØ

I Eik Entreprenør AS er vår sikkerhetsmål at vi skal arbeide systematisk for at vår virksomhet skjer på en trygg, sikker og miljøvennlig måte. Vår nullvisjon er også at vi skal drive vår virksomhet uten skader på personell, materiell eller miljø.

 

Vi forventer at hver og en tar sitt personlige ansvar på alvor og legger forholdene til rette slik at arbeidet blir utført på en sikker måte til rett tid. Ved konflikt mellom økonomi og sikkerhet, skal sikkerhet ivaretas først.

 

Alle som jobber for EIK Entreprenør AS skal ha en sikker arbeidsplass og kunne reise hjem fra jobb med like god helse som da de kom på jobb. For å oppnå dette har vi alle plikt til å ta nødvendige hensyn i vårt daglige arbeid hvor etterlevelse av lover, forskrifter, krav, risikovurderinger og omtanke er sentralt.

 

Alle våre ansatte, samt våre leverandører, skal være kjent med vårt sikkerhetsstyringssystem og relevante krav fastsatt i dette systemet.

 

Vi skal være stolte av måten vi jobber på. Da unngår vi feller som ”lettvinte løsninger” og ”skulle bare”. Det skal være samsvar mellom krav og handlinger, og vi skal ta den tid det trenger for å utføre jobben sikkert.

 

Ved å vise aktiv og positiv atferd er vi gode forbilder. Vi skal bry oss om hverandre og gi tilbakemeldinger på en åpen og positiv måte.

 

Mye kommer an på oss. Det er sammen vi skaper en trygg og trivelig arbeidsplass.

 

Miljø

EIK Entreprenør AS skal ha som overordnet målsetting å være en miljøbedrift med godt omdømme, der alle ansatte tar hensyn til både det ytre og indre miljøet på alle nivå.

 

 

 

I en miljøbedrift tar alle ansatte hensyn til miljøet, og miljøhensynet er integrert i alle våre prosjekter. Dette blir sikret gjennom et miljøstyringssystem. Miljøprestasjonene blir tallfestet og er en del av suksesskriteriene til bedriften

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital